Čím dál tím častěji nás oslovují zákazníci s požadavkem vyřešit nějaký problém, který se jim naskytl při výstavbě. Po zevrubné kontrole základních dokumentů dokážeme ve velmi krátkém čase určit „v čem se stala chyba“. Často pak dokážeme ve spolupráci se zákazníkem nalézt řešení.

Rád bych Vám ukázal na několika případech, jaké nejběžnější chyby se v našem oboru dělají. Věřím, že to může být k užitku jak investorům, tak odborné veřejnosti.

1) Špatně vydefinované zadání a jeho prověření

Každé správné zadání by se mělo skládat ze tří základních stavebních kamenů – předmětu, finančního rámce a časových souvislostí.

Mít nadefinovány tyto tři základní parametry ovšem samo o sobě nestačí. Je třeba ověřit, zda je zadání reálné. Právě v tom často investoři chybují. Podceňují důležitost přípravy. Buď v rámci snahy „ušetřit“ nesvěří toto prověření odborně znalé osobě nebo tento krok zcela vynechají. Svůj omyl pak dříve či později zjistí, ale napravovat takové chyby například při realizaci stavby znamená časová zdržení, finanční navýšení a hluboké vrásky na čele investora.

Řešení: Věřte přísloví, že: „těžko na cvičišti znamená lehko na bojišti!“. Než zadáte projekční práce, přizvěte odborníka, který Vám pomůže zpracovat úplné a reálné zadání pro Vaši investici.

2) Špatně určený rozsah investice

Zde se asi stále promítá styl stavění za dob socialismu. Postavit dům přeci umí každý! Mohl bych jmenovat řadu příkladů, kde takový přístup znamenal naprosté fiasko nebo nenahraditelné finanční ztráty investora.

Je vhodné zvážit, co vše ještě s mojí stavbou souvisí. Ať už se jedná o prostory a zařízení, která souvisí s vlastním fungováním objektu a legislativou. Investoři často zapomínají na různé provozní prostory (kotelny, strojovny vzduchotechniky, úklidové místnosti, šatny a jejich hygienické dělení). Nebo se jedná o související především vynucené investice (nejen nutné přípojky energií, ale i vynucené přeložky, dopravní opatření a podmínky zakotvené v územních plánech a místních předpisech).

Následkem bývají jednak problémy při správních procesech (např. stavební povolení), ale i špatné určení rozpočtu stavby a průběhu finančního čerpání.

Řešení: Nechte si zpracovat základní studii podle Vašeho zadání. Řešte nejen vnitřek objektu, ale i vliv stavby na Vaše okolí. Nezanedbejte inženýrské činnosti a finanční kalkulace při přípravě stavby!

3) Absence posouzení rizik

Téměř výjimečně se investoři zabývají posuzováním rizik. Nemluvím zde o nějakých složitých a nákladných posudcích, ale o nezbytných rozvahách, co vše nás může při přípravě a realizaci stavby ovlivnit. Je dobré být připraven na možné komplikace – mít nachystána záložní řešení a uvažovat o rezervách projektu jak časových, tak finančních.

Řešení: Vyjmenujte si možné komplikace a v návaznosti na to stanovte finanční rezervu projektu, zvažte důsledky možných zdržení a především, zohledněte tato rizika do smluv o dílo. Pak budete v každém okamžiku na koni Vy, nikoliv zhotovitel, banka, zákazník, uživatel,…

4) Nedůsledná kontrola

Podíváte-li se do jakéhokoliv ceníku projekčních a inženýrských prací ve stavebnictví zjistíte, že každý z nich obsahuje kapitoly, které souvisí s kontrolou činností. Bohužel tuto skutečnost dnešní investoři velmi důsledně ignorují! Je přeci třeba šetřit! Tedy odborníka, který mi má pomoci, nepoužít vůbec nebo když už mi to zákon nařizuje takovou osobu mít, tak ho díky nástroji veřejné soutěže zaplatit co nejméně.

Můžete mít bezvadně vydefinované zadání, kompletní rozpočet i zvážená rizika. Ale stavba není něco, co by se dalo vyrábět sériově. Stavba je unikátní dílo a to sebou nese vždy změny, na které je třeba reagovat. Pokud pak u takového procesu není odborník, který by tyto situace řešil s vědomím toho, že je třeba dodržet vše stanovené zadáním a povoleními, stává se to, co denně čteme v novinách. Zdržení staveb v měsících, výše investic překračující násobky původního předpokladu, atd.

Řešení: Dnes si málokdo dovolí šetřit na právních službách. I stavby souvisí s trestně právní odpovědností. Investujte tedy rozumně do týmu lidí, kteří se na přípravě stavby podílejí. Léta studií na stavebních školách a autorizační tituly tu jsou proto, aby chránili Vás investory před možnými riziky a odborně kontrolovali za Vás.