Stavební deník patří mezi jeden z nevýznamnějších dokumentů, které provází nejen realizaci stavby. Jeho absence nebo vedení v rozporu s předpisy může být postiženo pokutami. Je třeba vědět, kdy je deník třeba vést, komu tato povinnost přísluší, jaký má být obsah záznamů a v neposlední řadě, jak je to s jeho archivací.

Níže uvádíme ve zjednodušeném znění několik pravidel ustanovených stavebním zákonem a jeho vyhláškami:

1) Kdy je třeba vést stavební deník

Při provádění stavby vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu. Tzn. pokud máte na stavbu vydáno „nějaký“ druh stavebního povolení, máte povinnost vést při realizaci stavební deník (viz. zákon č.183/2006 Sb., §157, odst.1).

2) Kdo má povinnost vést stavební deník

Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě je povinen vést zhotovitel stavby, u stavby prováděné svépomocí stavebník (viz. zákon č.183/2006 Sb., §157, odst.2).

3) Jak dlouho vést stavební deník

Stavební deník se vede ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby. Pozor! Stavební deník musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi, všem oprávněným osobám (viz vyhláška 499/2006 Sb – příloha č.9).

4) Archivace stavebního deníku

Stavební deník je nutné archivovat 10 let po dokončení stavby (resp. vydání kolaudačního souhlasu). Tato povinnost se týká vlastníka stavby (viz. zákon č.183/2006 Sb., §154, odst. 1d).