Projekty pro stavební povolení

Pečlivě připravený projekt je základním předpokladem pro dodržení rozpočtu stavby.

Dokumentace pro územní rozhodnutí

Ve spolupráci s investorem řádně zkontrolujeme zadání a porovnáme ho s předpoklady investora. Zpracujeme koncept a následně dokumentaci v souladu s vyhláškami.

Dokumentace pro spojená řízení, stavební povolení

Zrevidujeme zadání a jejich soulad s požadavky a předpoklady investora. Zkoordinujeme nezbytné průzkumy a zaměření. Zpracujeme koncept nejen stavební části, ale i vybavenosti objektu jednotlivými technologickými zařízeními. Projekt zpracujeme v souladu s vyhláškami. Projekt pro povolení považujeme za zcela dokončený po jeho úspěšném projednání s úřady a získání patřičných povolení.

Změny stavby před dokončením

Zkontrolujeme soulad ověřených dokumentací se skutečným provedením stavby. Sestavíme soupis změn dle závažnosti a prodiskutujeme je s úřady a zákazníkem. Zpracujeme dokumentaci pro změnu stavby a zajistíme její projednání a navazující správní proces.

Pasporty staveb

Zkoordinujeme nezbytné průzkumy a zaměření. Zpracujeme dokumentaci, která poslouží pro formální narovnání s úřady, ale současně poslouží i pro budoucí provoz a údržbu nemovitosti. Pasport je možné využít i jako vstupní podklad pro plánování přestavby objektu.

Podklady pro vynětí ze zemědělského půdního fondu

Zpracujeme projekční podklady pro následné zpracování dokumentací pro vynětí ze zemědělských půdních fondů. Zajistíme související smluvní a inženýrské činnosti a vydání patřičných rozhodnutí.

Posouzení vlivu stavby na životní prostředí

Zpracujeme projekční podklady potřebné pro zpracování posudků vlivu stavby na životní prostředí. Zajistíme související koordinaci mezi zpracovatelem posudků a dalšími projekčními specialisty. Zapracujeme výsledky rozhodnutí do podkladů pro navazující projekční práce.

Jak pracujeme

Z

pomáháme správně definovat zadání i s ohledem na budoucí provozování stavby

Z

zpracujeme koncept, na základě kterého si s investorem odsouhlasíme další kroky

Z

tvorba projektu je důsledně sledována při společných technických radách za účasti investora

Z

přísně dbáme na udržení finančního rámce investice

Z

při projekci důsledně využíváme specialisty

Z

pracujeme v 3D prostředí s dodržováním systému BIM

Z

projekt řádně projednáme s úřady a účastníky stavby, chráníme tak investory před budoucími konflikty

Z

pomůžeme řešit i smlouvy, které mají vliv na projekt a povolení