Studie

RD Osiková Hradec Králové

Realizace:
2020 – 2021 (projektová příprava)
Činnost:
zpracování studií
Popis:
zpracování studií ve variantách pro změnu užívání objektu, zpracování projektu pro změnu užívání části rodinného domu vč. souvisejících statických úprav objektu

RD Třebeš

Realizace:
2021 - 2022 (projektová příprava)
Místo:
Hradec Králové
Činnost:
zpracování architektonické studie
Popis:
rodinný dům s členitě řešenou fasádou v kombinaci zděných a monolitických konstrukcí, zelené střechy, vysoká vybavenost vnitřními technologiemi vč. systému zemního vrtu a chlazených podhledů

Výrobní areál 2VV

Investor:
2VV s.r.o.
Realizace:
2021 (projektová příprava)
Činnost:
pasport objektu, zpracování architektonické studie změny dispozic, zpracování dokumentace pro změnu užívání objektu, projekt interiérů
Popis:
úprava dispozičního uspořádání v administrativní části výrobního areálu, rozšíření šaten a sociálního zázemí s jídelnou, úprava uspořádání v objektu dle zaměření jednotlivých pracovníků

Výrobní areál Recutech

Investor:
Recutech s.r.o.
Realizace:
2020 (projektová příprava), 2021 (realizace)
Místo:
Pardubice
Činnost:
přepracování architektonického pojetí objektu vč. řešení interiérů
Popis:
novostavba výrobního objektu Recutech v dělení na vývoj, výrobu, sklady a administrativu se sociálním zázemím. Výrobní část o výměře 18.000m2 obsahuje prostory pro jednotlivé fáze výroby – dělení a další zpracování materiálu, sestavení a kompletace s vysokým podílem automatizace. Vývojová část obsahuje i zkušební laboratorní prostory pro testování výrobků a prototypů. Součástí je i nástrojárna s jeřábovou dráhou. Administrativní část je dělena na zázemí pracovníků výroby – vedení výroby, sociální zázemí, jídelna a na reprezentativní část vč. showroomu a jednacích místností. Součástí projektu jsou i areálové komunikace, sítě a dopravní napojení na veřejnou infrastrukturu

ALS laboratoře

Investor:
ALS Czech Republic s.r.o.
Realizace:
2021 (projektová příprava)
Činnost:
zpracování hmotových variant a architektonické studie
Popis:
jedná se novostavbu laboratoří společnosti ALS s ohledem na nejlepší umístění na pozemek. Řeší se umístění dvou částí rozdělené po etapách výstavby. Objekt laboratoří a souvisejícího zázemí (první etapa) bude obsahovat vysokou technologickou vybavenost. Druhá etapa bude sloužit k rozšíření laboratorních a administrativních prostor. V rámci stavby budou zhotoveny i nové zpevněné plochy, inženýrské sítě a úpravy veřejných komunikací i sítí

Bytové domy Pardubice

Realizace:
2020 (projektová příprava)
Činnost:
zpracování několika variant hmotové studie pro umístění bytových domů, řešení konceptu dopravního napojení, zeleně a umístění budov, kalkulace budoucí investice

Přístavba bytového domu Pardubice

Realizace:
2020 (projektová příprava)
Činnost:
zpracování architektonické studie pro umístění přístavby bytového domu do vnitrobloku s propojením se stávajícími objekty

Interiér centra volnočasových aktivit Přelouč

Investor:
Orel jednota Přelouč
Realizace:
2021 (projektová příprava)
Činnost:
zpracování dvou variant interiérové studie řešení prostoru volnočasových aktivit, především uspořádání kuchyňského prostoru

Fáblovka III. etapa

Investor:
Fáblovka reality s.r.o., Pardubice
Realizace:
2020 (projektová příprava)
Činnost:
prověření území, zpracování zastavovacích studií vč. architektonických studií jednotlivých objektů. Jednání se zásadními dotčenými orgány o akceptovatelnosti navržené urbanistické koncepce

Jezdecký klub Medea

Realizace:
2020 - 2021 (projektová příprava)
Místo:
Seč
Činnost:
zpracování architektonické studie řešící umístění a tvarosloví budov, koncept zpevněných plocha a zeleně a umístění jízdárny pro parkur a vjezdu na pozemek. Projednání se zhotoviteli nového regulačního plánu v oblasti a se správou CHKO Železné hory.

Výrobně administrativní objekt Blato

Realizace:
2019 (projektová příprava)
Činnost:
zpracování architektonické studie řešení výrobně administrativního objektu s ohledem na nejlepší umístění na pozemek investora. Jedná se o novostavbu haly a uspořádání výroby a zázemí pro administrativu s budoucím plánem na rozšíření výroby. V rámci studie byli navrženy nové zpevněné plochy umožňující dopravní obslužnost objektu