Riziková analýza – zní to jako cosi cizího a složitého, ale nenechte se mýlit. Je to jednoduchý a přitom důležitý nástroj, který se dá použít při řízení v podstatě čehokoliv. Riziková Vám může pomoci zvážit nějaký krok či rozhodnutí s přiměřeným odstupem a včas si připravit variantní řešení.

Řízení rizik je nedílnou součástí řízení čehokoliv.

Představte si například, že chcete zavést pro své zákazníky novou službu, ucházíte se o důležitou zakázku, potřebujete udělat personální rozhodnutí nebo připravujete stavební investici. U všech těchto záležitostí a mnoha dalších Vám může k Vašemu správnému rozhodnutí pomoci nástroj pro posouzení možných rizik, tedy RIZIKOVÁ ANALÝZA.

Pokud známe možná rizika, není nutné improvizovat.

Pojďme si teorii vysvětlit na jednoduchém příkladu

1) Zadání pro rizikovou analýzu

Jste menší výrobní firmou. Vzhledem k tomu, že se Vám zvyšuje objem výroby, potřebujete rozšířit své kapacity do nového objektu. Rozhodnete se tedy investovat do výstavby menší výrobní a skladovací haly, s malým podílem administrativního zázemí.

2) Definice možných rizik

Patří k té nejdůležitější části rizikové analýzy. Čím lépe se s tímto krokem vypořádáme, tím větší je šance, že dokážeme budoucím rizikům a jejich následkům předcházet. Chce to mít klid na přemýšlení a vzít si k ruce nezávislou osobu nebo skupinu lidí (více mozků). Pak už jen střílet nápady, nekomentovat je a zapisovat na tabuli či list papíru. Poté rizika rozdělit do logických skupin. V našem případě výstavby haly by možná rizika mohla být tato:

rizika při přípravě rizika při realizaci rizika související s investorem rizika špatně ovlivnitelná
 • nesprávné zadání
 • získávání povolení
 • chyby v projektech
 • špatně určená cena investice
 • nekvalitní stavební firma
 • vícepráce
 • nedodržení harmonogramu stavby
 • cash flow (proplácení služeb a prací)
 • zastupitelnost
 • propad trhu
 • odvolání při výběrových řízeních (časové zdržení)
 • odvolání při správních procesech
 • úrazy, škody
 • klimatické podmínky
 • archeologie

3) Pravděpodobnost výskytu rizika a jeho význam

Ta rizika, která považujeme za důležitá podtrhneme a vypíšeme do tabulky. Nyní už je třeba jim jen přiřadit číslo, s jakou pravděpodobností se takové riziko může objevit. K tomu je možné využít například škálu hodnocení od 0 d 5. Příklad tabulky pro hodnocení pravděpodobnosti výskytu rizika:

úroveň pravděpodobnost rizika
čís. vyjádření
vysvětlení rizika
5 téměř jisté od 4,1 do 5,0 vyskytne se skoro vždy
4 pravděpodobné od 3,1 do 4,0 pravděpodobně se vyskytne
3 možné od 2,1 do 3,0 někdy se může vyskytnout
2 nepravděpodobné od 1,1 do 2,0 vyskytnout se může, ale nemusí také vůbec
1 téměř vyloučené od 0,1 do 1,0 vyskytuje se pouze ve výjimečných případech

Nyní očíslujeme všechna vyjmenovaná rizika z kapitoly 2 a seřadíme je do přehledné tabulky (pro příklad uvádíme nejvýše hodnocená rizika).

definovaná rizika pravděpodobnost
nedodržení harmonogramu 4,2
vícepráce 3,8
nesprávné zadání 3,5
získání povolení 3,2
archeologie 2,5
zastupitelnost 1,6

Rizika máme rozdělena dle pravděpodobnosti výskytu. Nyní musíme číselně vyjádřit, jak moc závažný (významný) důsledek by mělo každé jednotlivé riziko. Opět je možné využít škálu od 0 do 5. Příklad tabulky pro stanovení významu rizika

 úroveň  význam rizika čís. vyjádření vysvětlení důsledku
5 katastrofický od 4,1 do 5,0 ztráta majetku, podnikání/ významná ztráta
4 velmi významný od 3,1 do 4,0 významná ztráta, soudní spor, významné poškození majetku
3 významný od 2,1 do 3,0 vyžaduje okamžité řešení situace
2 drobný od 1,1 do 2,0 ovlivňuje pouze dílčí aktivity
1 téměř neznatelný od 0,1 do 1,0 neovlivňuje znatelně fungování

4) Hodnocení rizik

Po doplnění dalšího sloupečku do tabulky (doplnění významu rizik) je třeba už jen mezi sebou pronásobit hodnotu pravděpodobnosti výskytu rizika a jeho významu. Barevně pak můžeme zvýraznit rizika, která mají nejvyšší hodnocení. U zvlášť významných rozhodnutí doporučuji, aby číselné vyjádření obou hodnot provedla i nezávislá osoba. Budete překvapení, jak rozdílné mohou být úhly pohledu. Rozhodně pak stojí za to zvážit, proč tomu tak je (např. nehodnotím dané riziko příliš subjektivně?).

definovaná rizika pravděpodobnost význam úroveň rizika
nedodržení harmonogramu 4,2 3,5 14,7
vícepráce 3,8 2,1 8,0
nesprávné zadání 3,5 3,6 12,6
získání povolení 3,2 4,0 12,8
archeologie 2,5 4,8 9,5
zastupitelnost 1,6 4,0 6,4

5) Stanovení strategie pro minimalizaci rizik

Nyní se dostáváme k tomu, proč jsme se s tím vším trápili. Je třeba se zamyslet nad tím, co je třeba udělat pro minimalizování vyjmenovaných rizik. Níže uvádíme příklad pro ta nezávažnější rizika, která nám z naší analýzy vyšla

Nedodržení harmonogramu při realizaci – při přípravě investice stanovit skutečně reálný harmonogram (na základě projektu a technologických lhůt, zohlednit klimatické podmínky); nejvýznamnější milníky pro realizaci ustanovit do smlouvy o dílo se stavební firmou a určit pro jejich nesplnění sankce (např. dokončení hrubé stavby vč. střechy, dokončení drátkobetonových podlah, dokončení základů pro velké výrobní stroje)

Získání povolení – zaměřit se na kvalitní projekty pro povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení); provézt kvalitní inženýring (archeologie, výskyt sítí, práva dotčených správců sítí a ostatních účastníků správních řízení); dostatečně konzultovat při tvorbě projektů pro povolení s dotčenými i stavebním úřadem

Nesprávné zadání – na počátku akce sestavit projektový tým (např. ředitel společnosti, vedoucí výroby a skladu, oponent, projektant, technický dozor); provézt řádnou analýzu možného vývoje společnosti a zohlednit možné varianty v řešení objektu

6) Monitorování a kontrola rizik

Stanovením možných rizik a určení strategie pro jejich minimalizaci však naše práce nekončí. Je třeba průběžně sledovat a kontrolovat v průběhu celého procesu přípravy a realizace jak se rizika chovají. Zjišťovat zda naše strategie opravdu funguje. Kontrolovat, zda se neobjevují rizika nová. Například když děláme nějaké zásadní rozhodnutí, znovu si zvážit, jaká jsou s tím spojena rizika (zvolím-li dodavatele s nižší cenou, pokud rozhodnu nějakou významnější dodatečnou stavební práci atd.).

Závěrečné shrnutí rizikové analýzy

 • Je třeba zvažovat rizika včas a vyhnout se tak improvizacím a chybným rozhodnutím,
 • nikdy nespoléhat jen na své vlastní posouzení, ale zajistit si i „pohled zvenčí“,
 • provést stejnou analýzu na stejný záměr vícekrát s časovým odstupem. Pomůže Vám to zjistit, jak relativní jste mohli mít svého času názor. Díky tomu je možné včas zareagovat na vývoj či odchýlení se od správného směru, případně odhalit nové blížící se riziko.