Čím dál tím častěji nás oslovují zákazníci s požadavkem vyřešit nějaký problém, který se jim naskytl při výstavbě. Po zevrubné kontrole základních dokumentů dokážeme ve velmi krátkém čase určit „v čem se stala chyba“. Často pak dokážeme ve spolupráci se zákazníkem nalézt řešení.

Rád bych Vám ukázal na několika případech, jaké nejběžnější chyby se v našem oboru dělají. Věřím, že to může být k užitku jak investorům, tak odborné veřejnosti.

1) Nedostatečná smlouva o dílo

Občas se setkávám s neuvěřitelnými smluvními dokumenty, na základě kterých jsou investoři a stavební firmy ochotni a schopni realizovat i nákladné stavby. Když pak ale přijde nějaký konflikt či nejasnost, řeší se nastalé situace velmi složitě a většinou za pomoci drahé právní služby.
Některé části smlouvy pro realizaci stavby či souvisejících služeb by měly být definované v souladu se stavebním zákonem! Investoři si často neuvědomují, že je třeba plnit řadu povinností. Mnoho z nich pak je možné přenést na např. technický dozor investora/ stavebníka (kontroly stavby, řízení dokumentací, řešení kolizí majících vliv na stavební povolení, práva třetích osob).
Pokud chcete být těmi, kdo mají na stavbě hlavní slovo, je třeba do smlouvy zahrnout i řadu obranných mechanismů (rozpočty, harmonogramy, řešení více a méně prací, možnosti průběžných kontrol plnění a související sankce, pravomoci Vašich zástupců).

Řešení: Zapojte do přípravy smluv odborníky, kteří pro Vás pracují. Využijte znalosti projektantů, inženýrských firem i technických dozorů. Zpracujte kvalitní smlouvy, které ochrání Vás i Vaše finance.

2) Chybné vedení stavebního deníku

Řada lidí ví, co je stavební deník. Řada lidí z oboru i ví, proč a jak má být veden. Přesto málokdy bývá stavební deník veden správně! Dokumentace pro stavební povolení (nebo obdobným dokumentem), patřičné správní rozhodnutí (např. stavební povolení) a stavební deník jsou třemi nejzásadnějšími dokumenty pro realizaci stavby.

Nesprávné vedení stavebního deníku může mít několik nepříjemných důsledků:

  • sankce při kontrolách na stavbě (např. ze strany stavebního úřadu či inspektorátů práce)
  • komplikované řešení sporů v rámci výstavby
  • deník vedený v rozporu se zákonem je časovanou bombou i pro několik následujících let

Řešení: Vždy mějte k dispozici osobu, která zajistí správné vedení stavebního deníku (ať ustavíte svépomocí nebo ne). V praxi by to měl být technický dozor investora/stavebníka. Správně psaný stavební deník je Vaše ochrana před velkou částí nástrah stavebního oboru.

3) Nesprávné vykazování prací

Stavební firma by měla v souladu se smlouvou o dílo i fakturovat. Tento proces má svá jasná pravidla. Prováděné práce musí být řádně popisovány ve stavebním deníku, jejich soupis by měl být na konci každého měsíce zkontrolován technickým dozorem a parafován, tento soupis by pak měl být nedílnou součásti fakturace. I v případě, že přistoupíte na hrazení záloh, mělo by to být prováděno v souladu s rozpočtem stavby.

4) Chybné řízení dokumentů

Díky tomu, že při realizaci staveb vždy nastávají změny a odchylky od projektů, vznikají během výstavby další výkresy a dokumenty. Ty pak řeší změny částí staveb či, dopřesňují technická řešení různých částí a detailů. To vše má samozřejmě vliv na finance, čas a předmět díla. Tedy i na smlouvu o dílo.

V rámci šetření se na stavbách často předávají dokumenty elektronicky, nebo jen jejich výřezy a části a v takové situaci je pak téměř neřešitelné řídit stavbu a zaručit její kvalitu! Proto je třeba, aby technický dozor, autorský dozor a zhotovitel evidovali správným způsobem aktuální projektové dokumentace a aby si důležité dokumenty předávali s předávacím protokolem či zápisem do stavebního deníku.
Již mnohokrát jsme na stavbách řešili, kdo udělal chybu. Ve většině případů byl důvodem „starý výkres“, který se na stavbě „zatoulal“ a díky tomu došlo například ke kolizi „topenářů“ a „zdravotechniků“. Při správném řízení dokumentací pak lze snadno zjistit, kdo komu nepředal aktuální výkres a kdo tím pádem ponese tíži finančních nadnákladů.