Za 25 let činnosti naší společnosti jsme nezažili stavbu, která by neměla byť minimální změnu vůči projektu. Ani řada stavebních firem neví, jaké zákonné povinnosti při změně vůči projektu by měl zodpovědný stavbyvedoucí a stavební (technický) dozor stavebníka plnit. Investor se pak často diví, když mu při kolaudaci stavební úřad např. zakáže užívání stavby.

Pokud tedy při stavbě cokoliv měníte oproti projektu je třeba zodpovědně zvážit co to může mít za důsledky.

1) Změna stavby z pohledu smlouvy o dílo

Řada investorů, především těch soukromých, se domnívá, že řešit změny na stavbě je jen zbytečným úřadem. Málo kdo si uvědomí, že řada změn má vliv na projekt, rozpočet a tím pádem i na záruky.

Např. zmenšíte rozsah venkovních dlažeb a za uspořené peníze necháte stavební firmu dodat elektrické ovládání vrat. Jak budete následně vymáhat v rámci reklamace poruchu elektromotoru, pokud nikde nebude zaznamenáno, že Vám byl elektromotor dodán?

2) Změna stavby z pohledu stavebního zákona

Z pohledu zákona patří mezi jedny z nejdůležitějších dokumentů stavby dokumentace pro stavební povolení a stavební povolení. Pokud tedy při realizaci provádíme změnu, která bude znamenat odlišnost od projektové dokumentace pro stavební povolení či vlastního povolení, je třeba ji projednat min. se stavebním úřadem. Samozřejmostí je, že taková změna musí být řádně zdokumentována (stavební deník) a podložena patřičným projektem či stanoviskem kompetentní osoby (autorizovaná osoba).

Např. pokud místo místnosti označené jako komora uděláme toaletu. Jedná se o změnu užívání místnosti a je třeba vyřešit změnou stavby před dokončením (viz par. 118 zákona 183/2006).

3) Změna stavby z pohledu zák. o zadávání veřejných zakázek

Dodržovat tento zákon není povinností pouze veřejných zadavatelů (měst, krajů, obcí,…). Do pozice veřejného zadavatele se může investor dostati např. získáním dotace na provedení stavby. V takovém případě, je třeba kromě hlediska stavebního zákona dodržet i pravidla poskytovatelů dotace a zákona o zadávání veřejných zakázek (zákon 137/2006).

Zjednodušeně řečeno je třeba návrh změny projednat z poskytovatelem dotace, řádně ji oznámit a připravit související dokumenty (změnové listy vč. odůvodnění, změnového rozpočtu a projektu). Dále je třeba vyřešit dodatek smlouvy o dílo. Velmi často se řeší v režimu jednacího řízení bez uveřejnění (zákon 137/2006, par. 23), případně samostatného výběrového řízení. Tato problematika je značně komplikovaná a její chybné administrování může mít závažné následky (korekce či odebrání dotace, trestně právní postihy). Rozhodně doporučujeme svěřit tyto činnosti odborné firmě.