Pokud budete hledat informace o technickém dozoru na stavbě, naleznete řadu na pohled obdobných sousloví a jejich definic – technický dozor stavebníka, technický dozor investora, TDI, stavební dozor, autorský dozor,…

Je těžké i po přečtení všech definic správně porozumět, kdy je třeba mít dozor na stavbě a jaký. Stavební zákon a jeho vyhlášky se nám poslední roky mění až nepříjemně často a ne vždy jsou to změny k lepšímu. Rád bych tedy velmi zjednodušeně shrnul tuto problematiku a hlavně stručně vysvětlil, k čemu je takový dozor na stavbě dobrý a za co by měl smluvně zodpovídat.

Stavím svépomocí

Pokud stavíte svépomocí objekt pro bydlení, musíte mít odborné vedení stavby, tedy stavbyvedoucího (zákon č.183/2006 Sb., §160, odst.4). Stavbyvedoucí je definován jako vybraná činnost ve výstavbě (zákon č.183/2006 Sb., §158) a takový člověk musí mít autorizační razítko. O technickém dozoru se v zákoně v tomto případě nemluví, ale ani tak to stavebníka nezbavuje řady zákonných povinností.

Soukromý zadavatel s vyžitím generálního (vyššího dodavatele) stavby

Jedná se o stavby, kde zadáte realizaci jedné stavební firmě. Zodpovědnou osobou je pak stavbyvedoucí této stavební firmy a zákon v tomto případě o technickém dozoru nemluví. Spousta stavebníků si však neuvědomuje, že to je nezbavuje řady zákonných povinností.

Pozn. Stavebník je osoba, na kterou je vydáno stavební povolení a která stavbu objednává (zákon č.183/2006 Sb., §2, odst. c)

Stavebník má řadu povinností a neznalost zákona neomlouvá.

Veřejný zadavatel

Častým omylem je to, že veřejným zadavatelem jsou jen města, obce, kraje, stát atd. Není to tak. Veřejným zadavatelem se stanete i v případě, že dostanete dotaci, která přesahuje 50% Vaší investice.
Pak musíte mít dle zákona technický dozor stavebníka (zákon č.183/2006 Sb., §152, odst.4).

Nyní si pojďme jen velmi stručně popsat, jaké že jsou ty zákonné povinnosti, které je vcelku užitečné přenést smluvně na někoho, kdo se v nich lépe vyzná (např. technického dozorU stavebníka).

Některé z povinností stavebníka (zákon č.183/2006 Sb., §152):

 • Dbát na řádnou přípravu a provádění stavby,
 • Chránit zdraví. Dbát na ochranu života i životního prostředí,
 • Zodpovídá za prostorové vytyčení polohy stavby,
 • Informovat dotčené orgány, označit stavbu,…atd,
 • Pořídit předepsanou dokumentaci,
 • Uchovávat projektovou dokumentaci a stavební deník.

Další činnosti, které když zanedbáte, můžou se Vám vymstít:

 • Kontrola kompletnosti a správnosti dokumentací (např. povinnosti dle povolení, práva třetích osob),
 • Správnost smlouvy o dílo se stavební firmou a její náležitosti (např. kompletnost rozpočtu a správný časový plán stavby),
 • Zajištění různých oznámení (např. zanedbání oznámení na inspektorát práce či památkový ústav se Vám může hodně nevyplatit),
 • Kompletnost předávacích protokolů (předejdete dohadům, kdo že za tu škodu zodpovídá),
 • Správnost vedení stavebního deníku (je sice v kompetenci stavbyvedoucího, ale Vy ho pak musíte archivovat 10 let a v případě problému jím prokazovat průběh stavby či vymáhat škody na majetku a zdraví),
 • Pasport okolních objektů i toho Vašeho (poškodilo se to při stavbě nebo už to bylo?),
 • Kontrola zakrývaných částí stavby, kompletnost příslušných protokolů a zkoušek (je rozdíl, když nepřevezmete hotovou stavbu či neuhradíte část fakturace, protože něco není v pořádku, než když vymáháte nápravu formou reklamace).

Pokud chcete investovat peníze, většinou to diskutujete s finančním poradcem. Když kupujete nějakou nákladnější movitou, necháte smlouvu zpracovat notářem či advokátem. Když stavíte, což bývá většinou částkách výrazně převyšujících předchozí příklady, nehrajte si na dobrodruhy a nešetřete na nesprávném místě. Využijte služeb stavebních odborníků. Jednak tím ochráníte samy sebe před postihy z neznalosti. Můžete se tak vyhnout sporům a zbytečným nervům nad problematikou, která Vám nemusí být příliš blízká. A především se můžete lépe soustředit na to, jak by měl výsledek Vaší investice vypadat.